Tiny Houses Techum

Meer leven met minder

Veel gestelde vragen


Stel je bent 1 van de 10 gelukkigen die een Tiny House mag bouwen. Mag je er dan nog van afzien of is het dan al definitief?

Het tijdspad na toewijzing van de kavels is als volgt:

  • Binnen 2 weken na toewijzing -> betalen borgsom € 1.000,-
  • Binnen  4 weken na betalen borgsom -> tekenen uitgifteovereenkomst
  • Binnen 3 maand na tekenen uitgifteovereenkomst -> vestigen erfpachtrecht 

Op welke criteria wordt beoordeeld; en wat zijn daarbij de eventuele prioriteiten of wegingsfactoren?

Bij het beoordelen van de ontwerpen worden geen wegingsfactoren toegepast. De ontwerpen worden als geheel beoordeeld. Er zijn twee beoordelingsronden:

  1. Toetsing ontvankelijkheid op maatvoering en materiaalkeuze
  2. Beoordeling inzendingen – beoordeling op de welstandseisen

Tussen de geselecteerde ontwerpen vindt toewijzing van een kavel plaats op basis van loting. 

Mag een tiny house ook onderverhuurd worden?

De Tiny Houses mogen (voor een periode van minimaal 6 maanden) worden onderverhuurd en dienen als hoofdverblijf te worden bewoond. Bewoning als vakantieverblijf of tweede woning is niet toegestaan. Ook verhuur voor korte duur zoals bijvoorbeeld: hotel, pension, air bnb, short stay en bed en breakfast, is niet toegestaan.

Waarom wordt de erfpacht jaarlijks geïndexeerd?

De canon wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI). De koppeling met de waarde in het economisch verkeer is losgelaten.  Dit betekent dat een mogelijke waardestijging van de woning niet meegenomen wordt in de berekening van de erfpachtcanon. 

Hoe zit het met de kosten van de nutsvoorzieningen?

Het nutstracé ligt onder het wandelpad en het fietspad naast de woningen. De gemeente Leeuwarden verzorgt de nutsaansluiting voor de parkeerschuur. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de nutsaansluiting van uw woning. Hiervoor kunt u een  aanvraag indienen bij de netbeheerder via www.mijnaansluitingen.nl

Kunnen de PV panelen van de huizen op het dak van de schuur worden gemonteerd, dus collectief?

De bewoners beheren  gezamenlijk de parkeerschuur en mogen ook gezamenlijk besluiten om PV panelen op het dak van de schuur te plaatsen.  

Wellicht hebben jullie ook een lijst van ontwerpers/bouwers van Tiny houses waar je als geïnteresseerde gebruik van kan maken?

Mag je ook een vlonder maken zodat je even lekker buiten kan zitten?

Het is mogelijk om binnen het grondvlak van 40 m2 een vlonder te maken. In het openbaar gebied (buiten het grondvlak van 40 m2) is het niet toegestaan om een vlonder te maken. Een andere manier om buitenruimte te maken is bijvoorbeeld met een balkon op de verdieping. 

Wat komt er op het grasland tussen de woningen en “De Klamp” (het gebied tussen de Tiny Houses en het crematorium)? Blijft het open?

In het gebied tussen de buurtschappen Techum en De Klamp heeft een agrarische bestemming met 3 plekken voor open bebouwing in de vorm van woonerven. Het meest zuidelijke woonerf is de Tiny House-locatie. 

Wat doen jullie als er veel meer vraag dan aanbod is? Komt er dan nog een andere locatie waar jullie dit toestaan ?

In eerste instantie wordt er uitgegaan van 10 kavels. Als er meer inschrijvingen zijn zullen de mogelijkheden voor een tweede  Tiny House-locatie worden onderzocht. 

Blijft er ook groenruimte over voor een groentetuin o.i.d?

Bewoners kunnen hiervoor gezamenlijk een voorstel indienen bij het projectbureau De Zuidlanden. Vervolgens zal er gekeken worden naar een geschikte plek.

Welke voorzieningen worden aangebracht? Riolering? Water? Elektrisch of moet je zelfvoorzienend zijn op gebied van stroom?

Je hoeft niet per se zelfvoorzienend te zijn, maar het mag wel. Een aansluiting op het waternet is wel verplicht. Daarnaast zal de gemeente de mogelijkheid bieden om aan te sluiten op het riool en het elektriciteitsnet.

Wordt het terrein gedraineerd?

Het terrein zal niet worden gedraineerd. 

Worden de woningen voorzien van glasvezel?

In de wijk De Zuidlanden ligt een glasvezelnetwerk. Om je Tiny House aan te sluiten op het glasvezelnetwerk kan je een verzoek indienen bij de leverancier via www.mijnaansluiting.nl

Kan er informatie worden verstrekt over de inrichting van het gebied (groen, paden, beheer, verlichting, etc.)?

Het gebied wordt ingericht zoals op de locatietekening is aangegeven (zie inschrijvingsleidraad pagina 4).

Het beheerplan volgt nog. Langs de wandel- en fietspaden zal in ieder geval bescheiden verlichting (lage paaltjes) worden aangebracht.   


Ook tiny wonen in De Zuidlanden?